Kinesiska | Fraser - Resa | Äta ute

Äta ute - Vid entrén

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Göra en reservation
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fråga efter ett bord
Tager I imod kreditkort?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Fråga om du kan betala med kreditkort
Tilbyder I vegetarmad?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Fråga om de har vegetariska rätter
Tilbyder I kosher mad?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Fråga om de har kosher-rätter
Tilbyder I halal mad?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Fråga om de har halal-rätter
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ni vill se på sport medan ni äter eller efter att ni har ätit

Äta ute - Beställa mat

Må jeg se menuen, tak?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Be om menyn
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Informera kyparen om att ni är redo att beställa
Hvad på menuen kan du anbefale?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Fråga kyparen om han kan rekommendera något på menyn.
Er der en specialitet?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon specialitet
Er der en lokal specialitet?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Fråga om restaurangen har någon lokal specialitet på menyn
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informera om att du är allergisk mot vissa födoämnen
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ta reda på om något innehåller socker eller kolhydrater då du har diabetes
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informera kyparen om födoämnen som du inte äter
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Beställa en viss rätt
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Beställa förrätter
Salat
沙拉(shālā)
rätt
suppe
汤(tāng)
rätt
kød
肉(ròu)
mat
svinekød
猪肉(zhūròu)
typ av kött
oksekød
牛肉(niúròu)
typ av kött
kylling
鸡肉(jīròu)
typ av kött
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informera kyparen om hur du vill ha ditt kött
alt godt fra havet
海鲜(hǎixiān)
mat
fisk
鱼(yú)
mat
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
rätt
salt
盐(yán)
peber
胡椒(hújiāo)
sennep
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
brød
面包(miànbāo)
smør
黄油(huángyóu)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Be om påfyllning
Tak, det er nok.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Be kyparen att sluta lägga upp mat/fylla på dryck
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Be om att få beställa efterrätt
Jeg vil gerne have ___, tak.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Beställa efterrätt
Is
冰淇淋(bīngqílín)
efterrätt
kage
蛋糕(dàngāo)
efterrätt
chokolade
巧克力(qiǎokèlì)
efterrätt
småkager
饼干(bǐnggān)
efterrätt
Nyd dit måltid!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Önska en smaklig måltid

Äta ute - Beställa drycker

Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Beställa drycker
vand med brus
带气的水(dài qì de shuǐ)
dryck
mineralvand
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
dryck
en øl
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
dryck
en flaske vin
一瓶酒(yī píng jiǔ)
dryck
en kaffe
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
dryck
en te
一杯茶(yībēi chá)
dryck
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Fråga om alkoholinnehåll

Äta ute - Betala

Vi vil gerne betale, tak.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Meddela att ni vill betala.
Vi vil gerne betale seperat.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Meddela kyparen om att varje person i sällskapet betalar för sig själv
Jeg betaler for det hele.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informera kyparen om att du betalar för alla i sällskapet
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Bjud in den andra personen till en måltid som du betalar för
Behold byttepengene.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Meddela kyparen att han får behålla pengarna som blir över i dricks
Maden var udsøgt!
太美味了!(tài měiwèile!)
Berömma maten.
Fortæl kokken om mine komplimenter!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Berömma maten.

Äta ute - Klagomål

Mit mad er koldt.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Klaga på att maten är för kall
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Tillagningstiden var för kort
Dette har fået for meget.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Tillagningstiden var för lång
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Anmärk på att rätten du har fått inte är den som du beställde
Denne vin smager af kork.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Anmärk på att vinet smakar kork
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Klaga över väntetiden för den beställda maten
Drikken er ikke kold.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Klaga på dryckens varma temperatur
Min drink smager underlig.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Anmärk på att din drink smakar konstigt
Jeg bestilte min drink uden is.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Anmärk på att du fick en drink med is trots att du beställde utan
Der mangler en ret.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Meddela att din beställning inte är fullständig
Dette er ikke rent.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Anmärk på att din tallrik/dina bestick/ditt glas inte är ren/rena/rent

Äta ute - Allergier

Er der___i dette?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Fråga om en viss rätt innehåller ingredienser som du är allergisk mot
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Be om att ingredienserna som du är allergisk mot inte används när rätten tillagas
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Meddela åt folk att du är allergisk och att de kan ge dig dina mediciner vid en eventuell nödsituation
nødder/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Födoämnesallergi
sesamfrø/solsikkefrø
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Födoämnesallergi
æg
鸡蛋(jīdàn)
Födoämnesallergi
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Födoämnesallergi
Mel/hvede
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Födoämnesallergi
Mælk/laktose/mælkeprodukter
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Födoämnesallergi
gluten
面筋(miànjīn)
Födoämnesallergi
soja
豆类(dòu lèi)
Födoämnesallergi
leguminous planter/bønner/ærter/majs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Födoämnesallergi
Champignon
蘑菇(mógū)
Födoämnesallergi
frugt/kiwi/kokos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Födoämnesallergi
purløg/løg/hvidløg
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Födoämnesallergi
alkohol
酒精(jiǔjīng)
Födoämnesallergi