Portugisiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
...e...estão noivos.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas