Danska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas