Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj