Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Gửi Vi,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Gửi bạn,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mình rất vui khi được biết...
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
... gửi lời chào cho bạn.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Hãy hồi âm cho mình khi...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Thân,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj