Vietnamesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Gửi bạn,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Trúc thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Mình rất vui khi được biết...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj