Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
约翰,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
我亲爱的,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
我最亲爱的,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
代我向...问好。
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
尽快回复。
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
保重。
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
我爱你。
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
衷心的祝福,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
最衷心的问候,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
一切顺利,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
衷心祝福,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj