Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Luca,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Tesoro,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Amore,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Salutami...
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Stammi bene.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Ti amo.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
I migliori auguri
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Cari saluti
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tante belle cose
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Con tanto amore
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj