Kinesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Estimata John,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Används för att meddela vänner goda nyheter
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsmejl
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj