Vietnamesiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Gửi bạn,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Trúc thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Mình rất vui khi được biết...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj