Portugisiska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj