Italienska | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Amore mio,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Un abbraccio,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Con tanto amore
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj