Esperanto | Fraser - Personligt | E-post

E-post - Öppning

Dear John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Estimata John,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

E-post - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att meddela vänner goda nyheter
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används för att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Används när vill att en vän ska titta på din nya hemsida
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Används när man vill att en vän ska lägga in dig på en online meddelandetjänst så att ni kan kommunicera oftare

E-post - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Används när du vill berätta för någon att du saknar dem genom mejlets mottagare
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsmejl
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsmejl
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner och kollegor
With best wishes,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj