Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj