Koreanska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
소연이에게
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
야 미영아,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
미영,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Informellt, används när du skriver till din familj