Franska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Gửi Vi,
Cher Benjamin,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Gửi bố / mẹ,
Chère Maman / Cher Papa,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Cháu chào chú Triều,
Cher Oncle Jeremy,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Lam thân mến,
Salut Sylvain,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Thương thân mến,
Coucou Daniel,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Tùng à,
Victor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mon chéri / Ma chérie,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Anh / Em thân yêu,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Trúc thân yêu,
Mon très cher Christophe,
Informellt, används när man adresserar en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Merci pour votre lettre.
Används när du svarar på korrespondens
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Används när du svarar på korrespondens
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Je t'écris pour te dire que...
Används när du har viktiga nyheter
Bạn có rảnh vào...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mình rất vui khi được biết...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mình rất tiếc phải báo rằng...
J'ai le regret de vous informer que...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mình rất tiếc khi hay tin...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
... gửi lời chào cho bạn.
...envoie ses salutations.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Cho mình gửi lời chào tới...
Dis bonjour à... de ma part.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Écris-moi vite.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Hãy hồi âm cho mình khi...
Écris-moi quand...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Prends soin de toi.
Används när man skriver till familj och vänner
Em yêu anh / Anh yêu em.
Je t'aime.
Används när du skriver till din partner
Thân ái,
Tous mes vœux,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Thân,
Amitiés,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Amicalement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Bien à vous/toi,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân mến,
Tendrement,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Thân thương,
Bises,
Informellt, används när du skriver till din familj
Thân thương,
Bisous,
Informellt, används när du skriver till din familj