Vietnamesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Querido Vítor,
Querida Maria,
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Querida Mãe,
Querido Pai,
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Olá Vítor,
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Oi Vítor,
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
Vítor,
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Meu querido,
Minha querida,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Meu amado,
Minha amada,
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
Trúc thân yêu,
Informellt, används när man adresserar en partner
Obrigado por sua carta.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
Foi bom ter notícias suas novamente.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
Você já fez planos para ...?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Mình rất vui khi được biết...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Lamento informá-lo que ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...manda lembranças.
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diga olá para ... por mim.
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Espero ter notícias suas em breve.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsbrev
Escreva novamente em breve.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Escreva de volta quando...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Cuide-se.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
Eu te amo.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
Abraços,
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Com carinho,
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com carinho,
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Tudo de bom,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com todo meu amor,
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Com muito amor,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
Com muito amor,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj