Vietnamesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

소연이에게
Gửi Vi,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
부모님께,
Gửi bố / mẹ,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
안녕 현주야!
Lam thân mến,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
야 미영아,
Thương thân mến,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
미영,
Tùng à,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
내 사랑에게,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Anh / Em thân yêu,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
사랑하는 현정씨
Trúc thân yêu,
Informellt, används när man adresserar en partner
편지 주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Används när du svarar på korrespondens
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Används när du svarar på korrespondens
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Används när du har viktiga nyheter
...관련 계획이 있나요?
Bạn có rảnh vào...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
...을 알려주게 되어 기뻐.
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Mình rất vui khi được biết...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...도 안부를 물으십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
...께도 안부 전해 주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Används när du vill få ett svarsbrev
빨리 답장 주세요.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
... 이면 답장을 주세요.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Används när man skriver till familj och vänner
사랑합니다.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Används när du skriver till din partner
그리운 마음 담아 ... 가.
Thân ái,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
그리운 마음 담아 ... 드림
Thân,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
감사하며, ... 드림
Thân thương,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
... 드림 (보냄)
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑을 보내며, ... 드림
Thân mến,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj
사랑하는 마음으로,
Thân thương,
Informellt, används när du skriver till din familj