Portugisiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Olá Vítor,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Oi Vítor,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Vítor,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Obrigado por sua carta.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Cuide-se.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Eu te amo.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Abraços,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Com carinho,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Com muito amor,
Informellt, används när du skriver till din familj