Italienska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Caro Luca,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Cari mamma e papà,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Ciao Matteo,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Ciao Matty!
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
Luca,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
Tesoro,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
Amore,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Amore mio,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Grazie per avermi scritto.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Spero di avere presto tue notizie.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Stammi bene.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
Ti amo.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Cari saluti
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
Con tanto amore
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Tanti cari saluti
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Con affetto,
Informellt, används när du skriver till din familj