Engelska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Estimata John,
Dear John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Saluton John,
Hello John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Saluton John,
Hey John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
Mia kara,
My Dear,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
Mia kara,
My Dearest,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Estimata John,
Dearest John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Används när du svarar på korrespondens
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Används när du svarar på korrespondens
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Används när du har viktiga nyheter
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Används när du vill få ett svarsbrev
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Atentu.
Take care.
Används när man skriver till familj och vänner
Mi amas vin.
I love you.
Används när du skriver till din partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
Ĉion bonan,
With best wishes,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉion bonan,
All the best,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Ĉiu mia amo,
All my love,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Multe da amo,
Lots of love,
Informellt, används när du skriver till din familj
Multa amo,
Much love,
Informellt, används när du skriver till din familj