Kinesiska | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
亲爱的约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
你好,约翰,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
嘿,约翰,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
约翰,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
我亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
我最亲爱的,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
最亲爱的约翰,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
谢谢您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
很高兴再次收到您的来信。
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
对不起,这么久没有给你写信。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
我给您写信是为了告诉您...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
你有没有...的计划?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
非常感谢发送/邀请/附上...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
很高兴宣布...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
听到...我非常高兴
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
很遗憾地告诉你们...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
听到...很遗憾
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
...致上他/她的祝福。
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
代我向...问好。
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
我期待着尽快能收到您的回复。
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
尽快回复。
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
当...,请回复
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
保重。
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
我爱你。
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
衷心的祝福,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
致以最衷心的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
最衷心的问候,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
一切顺利,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
致以我的祝福,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
衷心祝福,
Informellt, används när du skriver till din familj