Esperanto | Fraser - Personligt | Brev

Brev - Adress

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelskt adressformat: Mottagarens namn, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden + regionen/delstaten + postnummer
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer

Brev - Öppning

Dear John,
Estimata John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Informellt, standardsättet att adressera en av dina föräldrar
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informellt, standardsättet att adressera en familjemedlem
Hello John,
Saluton John,
Informellt, standardiserat sätt att adressera en vän
Hey John,
Saluton John,
Mycket informellt, standardsättet att adressera en vän
John,
John,
Informellt, ett direkt sätt att adressera en vän
My Dear,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en nära anhörig
My Dearest,
Mia kara,
Mycket informellt, används när man adresserar en partner
Dearest John,
Estimata John,
Informellt, används när man adresserar en partner
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Används när du svarar på korrespondens
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Används när du svarar på korrespondens
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på ett tag
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Används när du skriver till en gammal vän som du inte har kontaktat på länge

Brev - Huvuddel

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Används när du har viktiga nyheter
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Används när du vill bjuda in någon till ett evenemang eller vill träffa dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Används för att tacka någon / bjuda in någon någonstans / bifoga information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Används för att hjärtligt tacka någon för att de har berättat något för dig / erbjudit dig något / har skrivit till dig gällande något
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Används när du verkligen uppskattar något som någon skrivit till dig / bjudit in dig till / skickat till dig
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Används för att tillkännage goda nyheter till vänner
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Används att förmedla ett budskap eller nyheter
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Används för att meddela vänner dåliga nyheter
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Används för att trösta en vän gällande dåliga nyheter som de har fått

Brev - Avslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Används när du via brevets mottagare vill berätta för någon att du saknar dem
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Används när du skickar hälsningar från någon annan
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Används när man via personen man skriver till vill hälsa till någon annan
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Används när du vill få ett svarsbrev
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, används när du vill få ett svarsbrev
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Används när du vill att mottagaren ska svara först då när de har nyheter att komma med
Take care.
Atentu.
Används när man skriver till familj och vänner
I love you.
Mi amas vin.
Används när du skriver till din partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
Informellt, används mellan familj, vänner eller kollegor
With best wishes,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All the best,
Ĉion bonan,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
All my love,
Ĉiu mia amo,
Informellt, används när man skriver till familj och vänner
Lots of love,
Multe da amo,
Informellt, används när du skriver till din familj
Much love,
Multa amo,
Informellt, används när du skriver till din familj