Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
Grundkurs
ปริญญาตรี
Kurs
Aufbaukurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
Doktorandenkurs
ปริญญาเอก
Typ av kurs
Vollzeitkurs
เต็มเวลา
Typ av kurs
Teilzeitkurs
นอกเวลา
Typ av kurs
Onlinekurs
ออนไลน์
Typ av kurs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
ein Semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ein Studienjahr
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Wie funktioniert das__________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
Kreditsystem
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
Benotungssystem
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
Gibt es_____________?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
Vorlesungen
การบรรยาย
Typ av kurs
Seminare
การสัมมนา
Typ av kurs
Tutorien
การกวดวิชา
Typ av kurs
Konferenzen
การประชุม
Typ av kurs
Welche Kurse bietet die Summer School an?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Wann finden die Prüfungen statt?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Wie viele Plätze hat die Klasse?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Organisieren Sie auch Exkursionen?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Welche Programme bieten Sie an?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
Studiengebühren
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Lebenshaltungskosten
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Kinderbetreuung
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Welche Stipendien gibt es?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat