Thailändska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ange att du vill anmäla dig
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
bakalářské studium
ปริญญาตรี
Kurs
postgraduální studium
บัณฑิตวิทยาลัย
Typ av kurs
doktorské studium
ปริญญาเอก
Typ av kurs
prezenční studium
เต็มเวลา
Typ av kurs
kombinované studium
นอกเวลา
Typ av kurs
online
ออนไลน์
Typ av kurs
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ange hur lång din utbytesperiod är
(jeden) semestr
หนึ่งภาคการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
celý akademický rok
หนึ่งปีการศึกษา
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Används vid ansökan till universitet
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Fråga om universitetet erbjuder boende
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Musím jako výměnný student platit školné?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Jaké jsou jazykové požadavky?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Jaký je ____________ systém?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Fråga efter information om systemet
kredity
หน่วยกิตวิชา
Typ av system
známkování
การให้คะแนน
Typ av antagningssystem
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Jaké vyučovací metody jsou používány?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Fråga om undervisningen
Jsou tam _____________ ?
มี _____________ ไหม
Fråga om undervisningen
přednášky
การบรรยาย
Typ av kurs
semináře
การสัมมนา
Typ av kurs
konsultace
การกวดวิชา
Typ av kurs
konference
การประชุม
Typ av kurs
Jaké předměty nabízí letní škola?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Kdy jsou zkoušky?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Fråga när tentorna är
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Nabízíte detailní popis kurzu?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Pořádáte exkurze?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Jaké programy nabízí vaše škola?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Fråga om finansieringsmöjligheter
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
školné
ค่าเล่าเรียน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
životní náklady
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
péče o dítě
การดูแลเด็ก
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat