Tyska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
Grundkurs
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Aufbaukurs
Typ av kurs
ปริญญาเอก
Doktorandenkurs
Typ av kurs
เต็มเวลา
Vollzeitkurs
Typ av kurs
นอกเวลา
Teilzeitkurs
Typ av kurs
ออนไลน์
Onlinekurs
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
ein Semester
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
ein Studienjahr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Wie funktioniert das__________?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
Kreditsystem
Typ av system
การให้คะแนน
Benotungssystem
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
Gibt es_____________?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
Vorlesungen
Typ av kurs
การสัมมนา
Seminare
Typ av kurs
การกวดวิชา
Tutorien
Typ av kurs
การประชุม
Konferenzen
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wann finden die Prüfungen statt?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welche Programme bieten Sie an?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
Studiengebühren
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Lebenshaltungskosten
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
Kinderbetreuung
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welche Stipendien gibt es?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat