Tjeckiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
bakalářské studium
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
Typ av kurs
ปริญญาเอก
doktorské studium
Typ av kurs
เต็มเวลา
prezenční studium
Typ av kurs
นอกเวลา
kombinované studium
Typ av kurs
ออนไลน์
online
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
kredity
Typ av system
การให้คะแนน
známkování
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
přednášky
Typ av kurs
การสัมมนา
semináře
Typ av kurs
การกวดวิชา
konsultace
Typ av kurs
การประชุม
konference
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
školné
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
péče o dítě
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat