Spanska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
en un grado
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
Typ av kurs
ปริญญาเอก
en un doctorado
Typ av kurs
เต็มเวลา
a tiempo completo
Typ av kurs
นอกเวลา
a tiempo parcial
Typ av kurs
ออนไลน์
a distancia
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
de créditos
Typ av system
การให้คะแนน
de notas
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
clases teóricas
Typ av kurs
การสัมมนา
seminarios
Typ av kurs
การกวดวิชา
tutorías
Typ av kurs
การประชุม
conferencias
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
matrícula
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat