Polska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ange att du vill anmäla dig
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ปริญญาตรี
studia licencjackie
Kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
studia magisterskie
Typ av kurs
ปริญญาเอก
studia doktoranckie
Typ av kurs
เต็มเวลา
studia dzienne
Typ av kurs
นอกเวลา
studia zaoczne
Typ av kurs
ออนไลน์
studia przez internet
Typ av kurs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
หนึ่งปีการศึกษา
cały rok akademicki
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Används vid ansökan till universitet
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jak działa system ______ ?
Fråga efter information om systemet
หน่วยกิตวิชา
punktowy
Typ av system
การให้คะแนน
oceniania
Typ av antagningssystem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Fråga om undervisningen
มี _____________ ไหม
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Fråga om undervisningen
การบรรยาย
wykłady
Typ av kurs
การสัมมนา
ćwiczenia/seminaria
Typ av kurs
การกวดวิชา
konsultacje
Typ av kurs
การประชุม
konferencje
Typ av kurs
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fråga när tentorna är
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jak liczne są grupy?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Fråga om finansieringsmöjligheter
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
ค่าเล่าเรียน
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
การดูแลเด็ก
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat