Ryska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
семестр
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Fråga efter information om systemet
πόντων
кредитов
Typ av system
βαθμολόγησης
оценок
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
лекции
Typ av kurs
σεμινάρια
семинары
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Typ av kurs
συνέδρια
конференции
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
плата за обучение
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat