Polska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Fråga efter information om systemet
πόντων
punktowy
Typ av system
βαθμολόγησης
oceniania
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
wykłady
Typ av kurs
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Typ av kurs
συνέδρια
konferencje
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat