Italienska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
di dottorato
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
part-time
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
online
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Fråga efter information om systemet
πόντων
crediti
Typ av system
βαθμολόγησης
valutazione
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
lezioni frontali
Typ av kurs
σεμινάρια
seminari
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Typ av kurs
συνέδρια
conferenze
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
le tasse universitarie
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat