Franska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ange att du vill anmäla dig
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
ένα προπτυχιακό
une formation du premier cycle
Kurs
ένα μεταπτυχιακό
une formation du second cycle
Typ av kurs
ένα διδακτορικό
un doctorat
Typ av kurs
πλήρους απασχόλησης
une formation à temps plein
Typ av kurs
μερικής απασχόλησης
une formation à temps partiel
Typ av kurs
εξ αποστάσεως
une formation en ligne
Typ av kurs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ange hur lång din utbytesperiod är
ένα εξάμηνο
un semestre
Vistelsetid på ett utländskt universitet
ένα ακαδημαϊκό έτος
une année académique
Vistelsetid på ett utländskt universitet
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Används vid ansökan till universitet
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Le logement est assuré par l'université ?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Comment fonctionne le système ______ ?
Fråga efter information om systemet
πόντων
de crédits
Typ av system
βαθμολόγησης
de notation
Typ av antagningssystem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Fråga om undervisningen
Υπάρχουν _____________ ;
Y a-t-il ______ ?
Fråga om undervisningen
διαλέξεις
des cours magistraux
Typ av kurs
σεμινάρια
des séminaires
Typ av kurs
προγράμματα εκμάθησης
des travaux dirigés
Typ av kurs
συνέδρια
des conférences
Typ av kurs
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Fråga när tentorna är
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Οργανώνετε και εκδρομές;
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quels programmes offrez-vous ?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Fråga om finansieringsmöjligheter
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
δίδακτρα
les frais d'inscription
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τα έξοδα διαβίωσής μου
les frais de subsistance
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
τη φροντίδα των παιδιών
la garde d'enfants
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quels types de bourse sont disponibles ?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat