Kinesiska | Fraser - Immigration | Studera

Studera - Universitet

I would like to enroll at a university.
我想要进入大学学习。
Ange att du vill anmäla dig
I want to apply for _____________ course.
我想要申请______________课程。
Ange att du vill anmäla dig till en kurs
an undergraduate
本科生
Kurs
a postgraduate
研究生
Typ av kurs
a PhD
博士生
Typ av kurs
a full-time
全日制
Typ av kurs
a part-time
非全日
Typ av kurs
an online
网上课程
Typ av kurs
I would like to study at your university for ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Ange hur lång din utbytesperiod är
a semester
一学期
Vistelsetid på ett utländskt universitet
an academic year
一学年
Vistelsetid på ett utländskt universitet
What are the work restrictions for students?
请问学生工作有什么限制?
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
我需要提供材料原件还是复印件?
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior
What are the entry requirements of the university?
请问该所大学的入学要求是什么?
Används vid ansökan till universitet
Are you going to send me a formal offer?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Fråga om du får ett formellt erbjudande
Does the university guarantee accommodation as well?
请问大学能保证我的住宿吗?
Fråga om universitetet erbjuder boende
Does the course involve an internship as well?
课程内容涵盖实习吗?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet
How can I track the progress of my application?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan
What are the [language] language requirements?
对【语言】的要求是什么?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet
What is the ____________ system like?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Fråga efter information om systemet
credit
学分制
Typ av system
marking
打分制
Typ av antagningssystem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
What is the teaching style like?
这里的教学风格是什么样的?
Fråga om undervisningen
Are there _____________ ?
这里有_____________?
Fråga om undervisningen
lectures
讲座
Typ av kurs
seminars
研讨会
Typ av kurs
tutorials
个别辅导
Typ av kurs
conferences
会议
Typ av kurs
What courses are offered by summer schools?
暑期学校提供哪些课程呢?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan
When are the exams held?
考试何时举行?
Fråga när tentorna är
Where can I find information about all the courses available?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Fråga var du kan hitta information om kurserna
Is there a university sports center?
大学里有体育馆吗?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning
How can I join student societies?
我如何加入学生组织?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar
What are the estimated living costs in [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser

What languages can I study at your school?
我在这里可以学习什么语言?
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan
Is there a placement test to assess my level?
有没有水平测试来评估我的水平?
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i
Do you have a detailed description of the course?
您有课程的详细介绍吗?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen
What is the maximum number of students in a class?
一个班级里最多有多少个学生?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
What facilities are there in your school?
贵校都有哪些设施?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan
Do you also arrange excursions?
请问你们安排郊游吗?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter
What programs do you offer?
你们提供哪些项目呢?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier

I am here to inquire about funding opportunities.
我想了解关于助学金的信息。
Fråga om finansieringsmöjligheter
Which bodies can fund my studies?
有哪些组织可以资助我的学习?
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier
I need financial help for ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
tuition fees
学费
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
my living expenses
生活费用
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
childcare
儿童托管
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för
What kinds of scholarships are available?
请问有哪些奖学金?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen

I would like to validate my degree certificate in [country].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet
Do you have a list of the certified translators in [language]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver
Where can I get a certificate of equivalency?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat