Tjeckiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Musím platit daně z dávek?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Je podpora zdanitelná?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakou podporu dostanu?
Fråga vilka förmåner du får
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras