Polska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Jakie świadczenia dostanę?
Fråga vilka förmåner du får
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras