Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras