Franska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fråga vilka förmåner du får
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras