Engelska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Fråga vilka förmåner du får
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras