Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Musím platit daně z dávek?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Je podpora zdanitelná?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakou podporu dostanu?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Fråga vilka förmåner du får
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras