Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Är bidraget skattefritt?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Ska bidraget beskattas?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Vilka förmåner får jag?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Kan jag överklaga beslutet?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras