Italienska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Денежное пособие освобождено от налогов?
L'indennità è esente da tasse?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Il sussidio è tassabile?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Какие льготы я получу?
Quali benefici riceverò?
Fråga vilka förmåner du får
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Я могу обжаловать это решение?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras