Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
O subsídio é isento de impostos?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
O subsídio é tributável?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quais benefícios vou receber?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Fråga vilka förmåner du får
O subsídio afeta outros benefícios?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Fråga om du kan överklaga beslutet
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras