Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Jakie świadczenia dostanę?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Fråga vilka förmåner du får
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras