Finska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
L'indennità è esente da tasse?
Onko avustus verovapaata?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Il sussidio è tassabile?
Onko tuki veronalaista?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Quali benefici riceverò?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Fråga vilka förmåner du får
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Posso fare ricorso contro una decisione?
Voinko valittaa päätöksestä?
Fråga om du kan överklaga beslutet
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras