Ryska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
Какие льготы я получу?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
Я могу обжаловать это решение?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras