Kinesiska | Fraser - Immigration | Stöd för funktionshindrade

Dokument | Bank | Arbete | Studera | Bostad | Stöd för funktionshindrade | Husdjur

Stöd för funktionshindrade - Ansöka

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner
Is the allowance tax-free?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Fråga om ersättning inte skall beskattas
What are the factors which determine how much I get?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning
Do I have to be related to the person I am caring for?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget
Is the allowance taxable?
该津贴是否要纳税?
Fråga om ersättningen ska beskattas
Which benefits will I receive?
我能拿到什么福利?
Fråga vilka förmåner du får
Will the allowance affect other benefits?
这个津贴是否影响其他福利?
Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar
Can I appeal against a decision?
我能否申诉反对某个决定?
Fråga om du kan överklaga beslutet
What shall I do if my circumstances change?
如果情况有所改变我该如何做?
Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras