Ryska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Для [животное] есть срок карантина?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
микрочип
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
антирабическая прививка (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
паспорт питомца
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
лечение от паразитов (сертификат)
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Каковы правила для _______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
собаки-поводыри
Typ av djur
chó hỗ trợ
собаки-ассистенты
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur