Polska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
mikrochip
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
paszport dla zwierząt domowych
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
psy przewodniki
Typ av djur
chó hỗ trợ
psy towarzyszące
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur