Franska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
microchip
une puce électronique
Krav och regler angående husdjursimport
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
un vaccin contre la rage (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
hộ chiếu cho thú nuôi
un passeport animal
Krav och regler angående husdjursimport
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
un traitement contre le ténia (certificat)
Krav och regler angående husdjursimport
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Có những quy tắc nào cho __________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Fråga vad reglerna är för leddjur
chó chỉ đường
chiens-guides
Typ av djur
chó hỗ trợ
chiens d'assistance
Typ av djur
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur